کم کردن زمان مکالمه برای یک داخلی در سانترال 824

پرسشگر

پرسشگر انجمن
عضو کادر مدیریت
2020 , June 9
153
5
18
یک سانترال 824 داریم و میخواهیم برای یک داخلی زمان مکالمه را کم کنیم
هم با نرم افزار و هم با استفاده از کد در تلفن های 7730 بفرمایید
 

Poursaleh

عضو جدید
2020 , December 19
12
3
3
برای کم کردن زمان مکالمه یک داخلی با تلفن های 7730 ابتدا باید برای داخلی مورد نظر زمان مکالمه با خط شهری را فعال کنیم
1️⃣ با استفاده از کد 613 این محدودیت را برای داخلی مورد نظر فعال میکنیم.
2️⃣ با استفاده از کد 212 مقدار زمان مکالمه را تعیین میکنیم.

👈 زمانی که بخواهیم برای مکالمه یک خط شهری و خط شهری دیگر محدودیت زمانی قرار دهیم از کد 205 استفاده میکنیم
 

Poursaleh

عضو جدید
2020 , December 19
12
3
3
برای ایجاد محدودیت مکالمه با استفاده از نرم افزار 824
1️⃣ برای فعال کردن محدودیت زمان مکالمه برای یک داخلی از قسمت از 1-2 وارد صفحه دوم میشویم
2️⃣ برای تعیین مقدار زمان مکالمه از قسمت 6-1 قابل تنظیم است
 

پیوست ها