مشکل در کلاس بندی خطوط

Arman

عضو جدید
2020 , December 13
12
1
3
مشهد
مشکل اینجاست که اون خطهای که در کلاس 64 قرار دارند cosکه به توانند با آزاد کردن صفر شماره شهری رو بگیرن با خود داخلی های که در کلاس 64 قرار ندارند و در کلاس 1cos هستند تماس که میگیرند بوق اشغالی میشنوند اما بر عکس خطوطی که در کلاس 1 هستند میتوانند با خطوط کلاس 64 ارتباط برقرار کنند