کالرآیدی در تلفن 7730

پرسشگر

پرسشگر انجمن
عضو کادر مدیریت
2020 , June 9
125
4
18
شماره تماس های ورودی بر روی تلفن 7730 نمایش داده نمیشود
مشکل از چیست؟
البته کارت کالرآیدی بر روی دستگاه 824 نصب است
 

سیامک

پشتیبان فنی
عضو کادر مدیریت
2020 , June 9
109
30
28
شماره تماس های ورودی بر روی تلفن 7730 نمایش داده نمیشود
مشکل از چیست؟
البته کارت کالرآیدی بر روی دستگاه 824 نصب است
با کد ۹۰۰ کالرآی‌دی رو برای خطوط شهری فعال کنید
با کد ۹۱۰ سیگنال کالرآی‌دی‌ رو متناسب با سیگنال خط تغییر دهید
 

خانم پورصالح

پشتیبان فنی
عضو کادر مدیریت
2021 , January 26
40
12
8
pbxshop.co