تغییر شماره داخلی در سانترال tda

پرسشگر

پرسشگر انجمن
عضو کادر مدیریت
2020 , June 9
153
5
18
تغییر شماره و نام داخلی ها در سانترال tda و tde از کجاست ?